آتالیموت – وقتی عالی شدن امکانپذیر است خوب بودن کافی نیست.

آتالیموت – وقتی عالی شدن امکانپذیر است خوب بودن کافی نیست.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

هفده − 4 =